Text bol publikovaný na portály Denníka N 15. Novembra 2017 - tu
Text was published on Denník N website on 15th November 2017 - here

For english scroll bellow

„Ich myslenie je vedecko-technologicky orientované a politicky utopické. Ich zásadnou metódou je kumulácia, diskusia, výmena. Motiváciou APART-u je prežitie v umení,“ píše o umeleckom kolektíve Apart Boris Ondreička

A PART ≈ APART

APART (z anglického jazyka) znamená „zvlášť o sebe“, „od seba“ i „bokom“, obsahujúce „art“. APART v názve skupiny môže vyznievať oxymoronicky alebo paralogicky alebo vyjadruje súbežnosť predstaviteľov. Takúto paralelitu držia pokope akési zlúčiteľné vnemové, citové tykadlá subjektivít a zdieľané rozhrania. Zdieľané rozhranie nie je dané, ale umelo / umelecky skonštruované, aby fungovalo ako empaticky fertilné tkanivo. APART vyjadruje heterogénnu vnútornú skladbu, vnútorné kritické odstupy, odhodlanie nedogmatickej kolektivity.

APART je slovenské umelecké družstvo. Dnes sú APART-om Denis Kozerawski (*1990), Peter Sit (*1991), Magda Scheryová (*1990) a Andrej Žabkay (*1987) — čerstvá absolventka / absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Vysokej školy uměleckoprůmyslové v Prahe. Priezviská umelkyne a umelcov sami ako keby naznačovali hybriditu miesta ich pôvodu — aj slovenské, aj nie, aj lokálne, aj globálne. APART je zameraný internacionálne. APART vznikol na rozhraní rokov 2011 a *2012. Dnes má už za sebou aktívnu päťročnicu.
APART, slovami jeho osobností, vyrástol z pocitu odcudzenia („od seba“) v atmosfére nefunkčnosti (miestnej aj svetovej umeleckej prevádzky) a verve s tým niečo urobiť. Umenie je nástrojom či základňou bádania a zmeny.

APART vykonáva výskumnú, tvorivo-umeleckú, projektovo- a výstavo-tvornú / kurátorskú (vedenie bratislavskej galérie Hit), publikačnú a archivačnú činnosť. Umelkyňa a umelci iniciujú, tvoria, usporadúvajú a vystavujú skupinové manifestácie (často si prizývajúc / dávajúc priestor ešte aj ďalším umelcom a teoretikom) a fungujú aj jednotlivo. APART je meta-participatívna platforma. APART pracuje na protoinštitucionálnej báze — na princípe zdieľaných ekonómií zasadzuje svoju polysubjektivitu do kontextov priamo súvisiacich alebo chcených. Viac ako o budovanie nových sietí sa snažia o aktiváciu zrýchlenia za pozornosť stojacich intelektuálnych a poetických synapsií. Vedia, že príroda už je definitívne presieťovaná.

APART má koreň aj v syntéze neurčitého „a part“ — časti / vo vedomí súčasti (inakosti, druhosti, druhotnosti), účasti na kreácii novej, tretej identity, menšiny. Naskytá sa ešte jedna možná verzia APART-u — APARÁT. A jednoducho sa nedá opomenúť ani lokálny archaizmus apartný — „vkusný“.

APART je zakotvený v mediálnej postprodukcii a distribúcii zachovávajúcich organizované prchavé proklamácie — performancie a intervencie. Ich ťažiskovými médiami sú (pohyblivá) fotografia, objekt a priestor, verejný exponujúc a prenášajúc. Médium tu nie je formalisticky ústredné, ale referenčné, funkčné. Vyústením ich tvorby je zvyčajne Gesamtkunstwerk — v zmysle legendárnej kompilácie detroitských Dopplereffekt. Ich spoločensky zameraným záujmom je aktuálne myslenie (a jeho priame zdroje) vinúce sa okolo prospektívneho videnia ekológií predĺženej človečenskosti. Ich myslenie je vedecko-technologicky orientované a politicky utopické. Ich zásadnou metódou je kumulácia, diskusia, výmena. Motiváciou APART-u je prežitie v umení (možno je to aj najlepší ontologický príklad pre celú prichádzajúcu generáciu). Kolektivita môže zabezpečovať predlžovanie mladosti. Prežitie v umení sa nemôže uskutočniť bez primárneho dobrovoľníckeho nadšenia.

Bazálna kolektivita začína v nevyhnutnosti pudovo. Kolektivita potom znamená násobenie telesných teplôt v zámere zvýšenia obývateľnosti priestoru / kultivácie mikrokozmu. Teplota je kinetická energia. Energia je sila. Kolektivita ústi k posúvaniu telies (vpred), ktoré sú pre jednotlivca fatálne nadrozmerné. Kolektivita, v tomto prípade, je cizelácia informačnej a vedomostnej, znalostnej produkcie (spracovávanie tém) po kritikalite diskurzívnej výmeny. Kolektivita je zabezpečovanie rozhodujúcej spätnej väzby, zážitku, zábavy, dobrého pocitu prináležitosti a spolupatričnosti. Kolektivita je špekulatívne budovanie paralelného tretieho domova.

Toto APART robí pravdivo (symbioticky), pričom navyše vytvára inkluzívne podmienky pre iných (metabioticky). APART okrem dobrých pocitov vytvára aj dobré skutky. Ich úsilím je rozširovať eventuálny dosah nezištnosti. Takéto úsilie naznačuje reálnu možnosť umenia byť nielen hyperplurálnou premávkou predátorských individualít (nadúrovňovou komunikáciou), ale aj ich pohostinným zázemím (vyššou úrovňou komunikácie).

APART patrí k tomu najdôslednejšiemu, najpodstatnejšiemu, čo sa na Slovensku (na poli umeleckej produkcie) za poslednú dekádu prejavilo. Ak by som poznal tvorbu všetkých umelkýň a umelcov ich generácie, tak by som s veľkou pravdepodobnosťou neváhal narábať s ešte väčšími superlatívmi.

Boris Ondreička, umelec a kurátor

----------------------------------------------

A PART ≈ APART

APART (english) means „separately“, „to one side“or „aside“, containing „art“. Inside a name for a group, APART may feel oxymoronic or paralogical, or it represents correspondence of protagonists. This parallelism is held together by unifiable sensory and emotional antennae of subjectivities and shared borderlines. The shared borderline is not given but artificially / artistically constructed so that it functions as an empathetically fertile tissue. APART expresses a heterogeneous internal structure, internal critical distances, the determination of a non-dogmatic collectivity.

APART means „separately“, „to one side“ or „aside“, containing „art“. As a name of a group the word APART can feel oxymoronic or paralogical, or it can represent the correspondence of protagonists. This parallelism is held together by unifiable sensory and emotional antennae of subjectivities and shared borderlines. The shared borderline is not given, but artificially / artistically constructed so that it functions as an empathetically fertile tissue. APART expresses a heterogeneous internal structure, internal critical distances, the determination of a non-dogmatic collectivity.


APART is a Slovak art co-operative. Today, APART is Denis Kozerawski (*1990), Peter Sit (*1991), Magda Scheryová (*1990) a Andrej Žabkay (*1987) —fresh graduates of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. The surnames of the artists seem to somehow represent the hybridity of their homeland – Slovak but not entirely, local but also global. APART is internationalistically oriented. APART was founded on the brink of years 2011 and 2012 and has been particularly active over the five years of its existence .


APART, as its members say, was born out of a feeling of alienation („from oneself“) in an atmosphere of malfunction (of the running of art enterprise, local and international) and the urge to do something about it. Art is a tool or a base for exploration and change.

APART performs research, creative and artistic production, project- and exhibition-making / curatorial production (it runs gallery Hit in Bratislava), publication and archiving. The artists initiate, create, organise and exhibit group manifestations (often inviting and giving space to other artists and theoreticians) but they also operate individually.


APART is a meta-participative platform. APART works on a proto-institutional basis – under the principle of shared economies, it slots its polysubjectivity into contexts that are directly related and desired. Rather than building new networks they aim at activating the acceleration of existing intellectual and poetical synapses worthy of attention. They know that nature is already saturated with networks.


APART also has a root in the synthesis of the undefined „a part“– in the knowledge of inclusion (being different, second, secondary), participation in, creation of a new, third identity, minority. APART evokes one more thing: APARATUS. And we certainly mustn’t forget the local archaism „apartný” – „tasteful“.

APART’s point of departure is media postproduction and distribution that preserve organized volatile proclamations, i.e. performances and interventions. The media they most frequently use are (moving) photography, object and public space, serving them as platforms for display and transmission. The media are not formalistically central here, but rather referential and functional. The result of their production is usually a Gesamtkunstwerk in the same sense as the legendary compilation by Detroit-based Dopplereffekt. Their sociological focus is on current thought (and its direct sources) winding about a prospective vision of the ecology of prolonged humanity. Their thinking is scientifically technological and politically utopian. Their main methods are cumulation, discussion, exchange. APART’s motivation is survival in the world of art (this being perhaps the best ontological example for the entire emerging generation). Collectivity can ensure the prolongation of youth. The sine qua non of survival in the world of art is primary voluntary enthusiasm.

Basal collectivity necessarily springs from instincts. Collectivity then means multiplying body temperatures in order to increase the habitable surface of a space or to cultivate of a microcosmos. Temperature is kinetic energy. Energy is power. Collectivity leads to the (forward) movement of bodies that are fatally oversized for an individual. Collectivity, in this case, is the chiselling of a production based on information and knowledge (subject processing) following a critical dialectic discourse. Collectivity means to provide critical feedback, experience, entertainment, a good sense of solidarity and belonging. Collectivity is the speculative construction of a parallel third home.

This is done truthfully (symbiotically) by APART, which in addition creates inclusive conditions for others (metabiotically). Apart from giving good feelings, APART also performs good deeds. They strive to expand the potential reach of selflessness. This effort suggests the real possibility for art to be not only a hyperpluralistic traffic of predatory individualities (i.e. transcendent communication), but also their hospitable breeding soil (i.e. a higher level of communication).


APART belongs to the most consistent, most important movements that have emerged in Slovakia over the last decade, at least in the field of artistic production. If I knew the works of all the artists of their generation, I probably would not hesitate to add even more superlatives.

Boris Ondreička, artist and curator

 
http://www.petersit.sk/files/gimgs/th-61_03a-1000x667.jpg
Babi Badalov – Electronic Dadaist Poetry

curated by APART collective, HIT Gallery, Bratislava, 2017

 
http://www.petersit.sk/files/gimgs/th-61_02-1000x667.jpg
APART collective: A part of Monolith

Karlin Studios, Praha, 2017

 
http://www.petersit.sk/files/gimgs/th-61_01-1000x667.jpg
Possibility of Preserving

by APART with Parallel Practice, PLURAL, Kristína Országhová, Karaoke Tundra, András Cséfalvay, Aleš ?ermák, Josef Dabernig, Nicoline van Harskamp, Marianna Simnett, Lucia Gavulová, Kunsthalle Bratislava, 2017

 
http://www.petersit.sk/files/gimgs/th-61_6-1-1000x665.jpg
Catarina Simão – UHURU

published by Apart Collective, tranzit.sk, 2015